ផ្ទះពីរ​ល្វែងផ្លូវជួរខាងមុខប្រកបអាជីវកម្មមានជណ្តេីរយន្តសំរាប់ជួលនៅបឹងកក់Property Information


Reference ID : MLS5214

Building Size : 140 sqm = (8 x 17.5)m

Land Size : 0 sqm = (0 x 0)m

Bedrooms : 0

Bathrooms : 0

Contact : 012 387 108

Property Type : House/Flat

Listed on : 13 February 2018

Updated on : 13 February 2018

Floors : 4

Shape : 0m

Year Build : 2018

Construction : Wood,Brick,Glass,Other

Views: 47

Address : Sangkat Boeng Kak I, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh


ផ្ទះពីរ​ល្វែងផ្លូវជួរខាងមុខប្រកបអាជីវកម្មមានជណ្តេីរយន្តសំរាប់ជួលនៅបឹងកក់:
- ទំហំដី: 8.0m x 17.5m, ទំហំផ្ទះ: 8.0m x 16m មាន4ជាន់ និងឡៅតឿ
- គោលបំណង: ធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ អគារតាំងបង្ហាញ (showroom) ការិយាល័យ (office) អាផាតមិន អាជីវកម្មផ្សេងទៀត ឬស្នាក់នៅ។
- អាស័យដ្ឋាន: បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- តម្លៃ: $3,800/ខែ
- ទំនាក់ទំនង ​012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)
....................................................................................
Commercial flat houses with lift in Boeung Kok for rent:
- Land size: 8.0m x 17.5m, house size: 8.0m x 16m
- Has 3 floors & mezzanine,
- Purpose: bank, micro finance, restaurant, cafe, showroom, office, apartment, other business or for living.
- Address: Boeung Kok, Sangkat Sras Chok, Khan Daun Penh, P. Penh
- Price: $3,800/month
- Contact: 012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)
............................................................
出租Boeung Kok的商業平房:
- 土地面積:8.0米x 17.5米,房屋尺寸:8.0米x 16米
- 有3個樓層& amp; amp; amp; amp;夾層,
- 目的:銀行,微型金融,餐廳,咖啡廳,陳列室,辦公室,公寓,其他業務或生活。
- 地址:Boeung Kok,Sangkat Sras Chok,Khan Daun Penh,P. Penh
- 價格:3,800美元/月
- 聯繫方式:012 387 108 / mail:bora.fortuna@gmail.com(24小時/週)

Bedrooms : 0 Bathrooms : 0 Living Room : 0
Kitchen : 1 Parking : 2 Dinning Room : 2
Balcony : 0 Terrace : 0 Garden : 0
Pool : 0 Jacuzzi : 0 Play Ground : 0
Wood Floor : 0 Carpet Floor : 0 Water Heater : 0
Air-Con / Fan : 0 Phone Line : 0 Condition : None Furnished
Shape : 0 Floor : 4 Lease Term : 1 Year
Status : Available Available Date : 2018-02-13 Floor Plan : None
Air-Con Maintenance : Electricity : Water : Cable TV/Satellite :
Phone Bill : Internet Service : Garden Maintenance : Pool Maintenance :
Pest Control : Laundry : A/C Service : Tennis Courts :
Function Room : Squash Court : 24 hrs Security : Gym :
Sauna : Pet Allowed : Open Kitchen : Public Transportation :
International School : Super Market : Surround Sound : Refrigerator :

ផ្ទះពីរ​ល្វែងផ្លូវជួរខាងមុខប្រកបអាជីវកម្មមានជណ្តេីរយន្តសំរាប់ជួលនៅបឹងកក់:
- ទំហំដី: 8.0m x 17.5m, ទំហំផ្ទះ: 8.0m x 16m មាន4ជាន់ និងឡៅតឿ
- គោលបំណង: ធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ អគារតាំងបង្ហាញ (showroom) ការិយាល័យ (office) អាផាតមិន អាជីវកម្មផ្សេងទៀត ឬស្នាក់នៅ។
- អាស័យដ្ឋាន: បឹងកក់ សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- តម្លៃ: $3,800/ខែ
- ទំនាក់ទំនង ​012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)
....................................................................................
Commercial flat houses with lift in Boeung Kok for rent:
- Land size: 8.0m x 17.5m, house size: 8.0m x 16m
- Has 3 floors & mezzanine,
- Purpose: bank, micro finance, restaurant, cafe, showroom, office, apartment, other business or for living.
- Address: Boeung Kok, Sangkat Sras Chok, Khan Daun Penh, P. Penh
- Price: $3,800/month
- Contact: 012 387 108/ mail: bora.fortuna@gmail.com ( 24-h/week)
............................................................
出租Boeung Kok的商業平房:
- 土地面積:8.0米x 17.5米,房屋尺寸:8.0米x 16米
- 有3個樓層& amp; amp; amp; amp;夾層,
- 目的:銀行,微型金融,餐廳,咖啡廳,陳列室,辦公室,公寓,其他業務或生活。
- 地址:Boeung Kok,Sangkat Sras Chok,Khan Daun Penh,P. Penh
- 價格:3,800美元/月
- 聯繫方式:012 387 108 / mail:bora.fortuna@gmail.com(24小時/週)

All information, specifications and statements herein shall not be treated to form part of an offer or contract. Floor plans are subject to amendments as may be required by the relevant authorities. Visual representations, illustrations, photographs, art renderings and other graphic representations and references, not limited to landscape and furniture, are intended to portray only artistic impressions of the development and cannot be regarded as representations of fact. No part of the materials shall constitute a representation or warranty. All plans, information and specifications are current at the time of press and are subjected to change as may be required and cannot form part of an offer or contract. The developer reserves the rights to modify any part or parts of the building prior to completion as directed or approved by the building authority. Floor areas are only approximate measurements and subjected to final survey.


Upcoming Events

View All Upcoming Events

Visitor

1616

2269

55755

3.7G

7

FAQs

Subscribe to our newsletter
Follow us on: